:: สถิติผู้มารับบริการ ::

เลือกดูตามปีงบประมาณ

สรุปยอดผู้มาใช้บริการจำแนกรายเดือน ระบบแจ้งซ่อมโครงสร้างด้านพื้นฐานออนไลน์

ประจำปีงบประมาณ  2567

ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566  ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2567  

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า 259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350

  
ลำดับที่
งานที่ให้บริการ
ต.ค.
2566
พ.ย.
2566
ธ.ค.
2566
ม.ค.
2567
ก.พ.
2567
มี.ค.
2567
เม.ย.
2567
พ.ค.
2567
มิ.ย.
2567
ก.ค.
2567
ส.ค.
2567
ก.ย.
2567
รวม
1
แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
10
12
16
10
9
9
12
16
10
104
2
แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
1
0
2
1
1
1
0
0
1
7
3
แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
2
2
1
8
6
8
4
2
2
35
4
แจ้งซ่อมรางระบายน้ำ ออนไลน์
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
รวม
13
14
19
19
17
19
16
18
13
148