<

บริการออนไลน์ สำหรับประชาชน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการออนไลน์ สำหรับประชาชน

ระบบแจ้งคำร้องขอซ่อมแซมโครงสร้างด้านพื้นฐาน (ขั้นตอนการใช้บริการ)

(แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์,แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์,แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์,แจ้งซ่อมรางระบายน้ำ ออนไลน์,)

ระบบแจ้งคำร้องทั่วไป (ขั้นตอนการใช้บริการ)

(ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ,ขอสนับสนุนรถประชาสัมพันธ์,ขอสนับสนุนรถกระเช้า,ขอสนับสนุนรถบรรทุก,ขอสนับสนุนรถขุดตัก,แจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ,แจ้งซ่อมแซมอาคารสาธารณะ,ขอติดตั้งไฟส่องสว่าง,ขอตัดกิ่งไม้ในที่สาธารณะ,ขอเก็บเศษไม้ในที่สาธารณะ,ขอสนับสนุนรถบรรทุกขยะ, และอื่นๆ )

ติดตามสถานะการให้บริการ

ระบบขออนุญาตใช้สถานที่

บริการออนไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่